CKI03282 - Aprakhaka – steatite bowl (Azes 172)

Title Aprakhaka – steatite bowl (Azes 172)
Catalog CKI03282
Piṭaka