CKI02390 - Ayabhadra – Sanghol, Fatehgarh Sahib – steatite pot lid

Title Ayabhadra – Sanghol, Fatehgarh Sahib – steatite pot lid
Catalog CKI02390
Piṭaka