CKI03590 - Prahodi – Bajaur – schist bowl lid (Vijayamitra II 32)

Title Prahodi – Bajaur – schist bowl lid (Vijayamitra II 32)
Catalog CKI03590
Piṭaka