CKI01550 - Saṃghamitra – Hadda, Jalalabad – earthenware pot (Kaniṣka 28)

Title Saṃghamitra – Hadda, Jalalabad – earthenware pot (Kaniṣka 28)
Catalog CKI01550
Piṭaka