CKI02570 - Śatruleka – Bajaur – steatite bowl base (Azes 77)

Title Śatruleka – Bajaur – steatite bowl base (Azes 77)
Catalog CKI02570
Piṭaka