CKI01350 - unknown – Khudu Khel, Khyber Paktunkhwa – stone relic chamber slab

Title unknown – Khudu Khel, Khyber Paktunkhwa – stone relic chamber slab
Catalog CKI01350
Piṭaka