CKI01340 - unknown – Khudu Khel, Khyber Paktunkhwa – stone slab

Title unknown – Khudu Khel, Khyber Paktunkhwa – stone slab
Catalog CKI01340
Piṭaka