CKI05630 - unknown – stone pot (Azes 139)

Title unknown – stone pot (Azes 139)
Catalog CKI05630
Piṭaka