CKI01762 - Vijayamitra – Shinkot, Bajaur – steatite cylinder (Vijayamitra I)

Title Vijayamitra – Shinkot, Bajaur – steatite cylinder (Vijayamitra I)
Catalog CKI01762
Piṭaka