CKI01763 - Vijayamitra – Shinkot, Bajaur – steatite cylinder (Vijayamitra II 5)

Title Vijayamitra – Shinkot, Bajaur – steatite cylinder (Vijayamitra II 5)
Catalog CKI01763
Piṭaka